อบรม27ep1 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

อบรม27ep1


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อบรม27ep1

My Video(sayan)


วิดีโอ………
โทร 053121002 ต่อ 0

My Video(sayan)

คนไทยปลอดภัย เพราะช่างไทยมี License


พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเท่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่างๆ ต่อสาธารณะ ซึ่งในขณะนี้ได้มีประกาศเพิ่มเติมในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาดังกล่าวเข้ารับการประเมินด้วย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีคุณภาพ พร้อมกับให้ความสำคัญด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานและความปลอดภัยด้านการทำงาน เพื่อให้ไปตามนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล จึงได้จัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางเพื่อกำกับดูแลผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานไฟฟ้าจำเป็นต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)” เพื่อการรันตีว่าเป็นช่างที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งผู้ที่จะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) จะต้องผ่านกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ ที่มีเกณฑ์การวัดระดับ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการทำงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
“โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินจะมีคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น (1) 50 คะแนนแรกมาจากความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงาน โดยพิจารณาผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2) 25 คะแนนต่อมาพิจารณาจากประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นต้น (3) อีก 25 คะแนนสุดท้าย พิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งทั้ง 3 หลักเกณฑ์รวมกันจะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านการประเมิน”
ในปัจจุบันงานติดตั้งระบบไฟฟ้าโครงการขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งงานที่พักอาศัยบ้านเรือนขนาดเล็กนับว่าเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูง นอกจากฝีไม้ลายมือแล้ว“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)” จึงเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสในการรับงานให้แก่ช่างไฟฟ้าหรือผู้รับเหมา ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถ ผลงานที่ออกมาต้องมีความถูกต้อง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้จ้างงาน และมีความปลอดภัย ต่อสาธารณะ
“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)” ได้เข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นอาชีพที่มีกฎหมายควบคุม หากนายจ้าง จ้างงานช่างไฟฟ้าที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมาทำงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือช่างไฟฟ้าที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท จึงทำให้หลายหน่วยงานได้มีการระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาการจ้างงานหรือในการรับสมัครงานในตำแหน่งช่างฝีมือประเภทต่างๆ ส่งผลให้สถานประกอบกิจการที่ดำเนินกิจการประเภท รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืองานโครงสร้างต่างๆ ต้องมีลูกจ้างที่ได้รับ“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)” เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง เพิ่มความเชื่อมั่นในผลงาน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน สถานที่สาธารณะ องค์กรต่างๆ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ช่างไฟฟ้ามีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงและมีรายได้เพิ่มขึ้น

See also  น้องบีม | SnowLand เล่นสวนสนุก ฮาร์เบอร์พัทยา | เล่นเครื่องเล่น ภาษาอังกฤษ
See also  สัมมนาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ | Real Estate Tycoon คืออะไร?#RTCthailand #RTCnews #RTC | สัมนาคืออะไร

คนไทยปลอดภัย เพราะช่างไทยมี License

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน นวดแผนไทย


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน นวดแผนไทย

การฝึกอบรม หลักสูตร การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ สพร 19 เชียงใหม่


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ ดำเนินการตามนโยบายให้บริการช่วยเหลือ ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านอาชีพจากสถานการณ์โควิด19 ของ รมว.กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในรูปแบบสื่อสารทางไกล Virtual Classroom Online Training โดยได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Social Network for Business) ซึ่งมีผู้สมัครฝึกอบรม จำนวน 58 คน ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 37 คน อบรมระหว่าง วันที่ 27 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 17.00 น. ด้วยการฝึกอบรมระบบทางไกลผ่าน Application Zoom Conference มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวน 36 คน โดยได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์สอบถามความเห็นถึงการนำความรู้ทักษะไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และรายงานในระบบแล้ว อยู่ระหว่างติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกไปใช้ประโยชน์และการมีรายได้เพิ่มขึ้นระหว่าง วันที่ 1 15 ตุลาคม 2564 โดยจัดทำคริปนำเสนองาน ต่อไป
ในปี งบประมาณ 2564 สพร.19 เชียงใหม่ ได้ปรับหลักสูตร มุ่งนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลไปใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือประกอบอาชีพอิสระ ในรูปแบบการฝึกออนไลน์ จำนวน 11 หลักสูตร 16 รุ่น รวมจำนวน 388 คน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากสถานการณ์โควิด 19

See also  แคปชั่นกวนๆ ชวนขำ | รูปภาพ คํา คม ตลก ๆ

การฝึกอบรม หลักสูตร การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ สพร 19 เชียงใหม่

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInfomation

Leave a Comment